Một góc nhìn

Photobucket
Sự thành công cho ta thấy một mặt của cuộc đời,
Sự thất bại cho ta thấy nốt mặt kia của nó.

Photobucket

Flags

Flag Counter